25.07.10 Aktuality

Odpovědný vztah ke zvířatům

V současném světě je stále mnoho lidí neschopných soucítit se zvířaty. Přes vytrvalou a dlouhodobou snahu všech lidí působících v ochraně zvířat zůstává smutnou skutečností, že většina lidí chápe zvířata a přírodu především jako nástroj k realizaci svých potřeb a cílů. Nadřazený postoj člověka k přírodě a ke zvířatům se prolíná celou historií lidstva a bohužel přetrvává do dnešních dnů.

Péče o opuštěná zvířata = povinnost všech obcí

Jsem přesvědčená, že se u nás během posledních 20 let podařilo vztah člověk – zvíře kultivovat, nicméně jsou zde pořád velké rezervy, které je potřeba využít ve prospěch zvířat. V poslední době některé malé obce (zejména pak v Karlovarském kraji – např. obec Kyselka, Jenišov) kritizují veterinární zákon, který obcím ukládá povinnost postarat se o opuštěná zvířata a po dobu nejméně šesti měsíců o ně na své náklady pečovat. Radnice těchto obcí argumentují tím, že nemají proškolený personál, potřebné zařízení a vybavení (vč. vybavení na odchyt zvířat a speciálně upravená auta na jejich přepravu), že v rozpočtu obce nejsou finanční prostředky na zřizování a zajišťování provozu útulkových zařízení, na veterinární a další péči o opuštěná zvířata.

Kutná Hora – eutanázie pro nalezence?

Jedním z naprosto alarmujících příkladů je případ, o němž informovala média a který pobouřil širší veřejnost. Kutnohorský místostarosta, MVDr. Václav Vančura, v rámci úspor navrhl, ať jsou psi v městském útulku po třech měsících utraceni, pokud se nevrátí k původnímu majiteli nebo se pro ně nenajde náhradní umístění/nový domov. Prohlášení kutnohorského místostarosty MVDr. Vančury je v rozporu s § 135 občanského zákoníku, který ukládá městům a obcím povinnost postarat se o ztracené věci (i zvířata) a půl roku je uchovávat v zájmu ochrany vlastnických práv. Prvních šest měsíců opuštěné zvíře obci nepatří, obec vykonává pouze „úschovu“. V této době obec nesmí zvíře bezdůvodně usmrtit a nemůže ani použít všechny důvody podle § 5 zákona na ochranu zvířat proti týraní, za nichž je možné zvíře usmrtit, jako je např. regulace populace, ale jen ty důvody, kdy by ze zdravotních důvodů přežívání psa bylo utrpením.

Důvody pro utracení opuštěných zvířat

Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, zákon na ochranu zvířat proti týraní nedovoluje, nejde-li o zákonem stanovený důvod k usmrcení. Náklady spojené s péči o toulavá zvířata nese obec. Toulavá a opuštěná zvířata nelze usmrtit pouze z toho důvodu, že jsou v útulku již delší dobu a dosud se nenašel zájemce o ně. Usmrtit zvíře v útulku (ať již v době úschovy nebo po šesti měsících, kdy se stane majetkem obce) je možné pouze v případě slabosti, nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, při genetické nebo vrozené vadě, celkovém vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. Důvodem k usmrcení je také bezprostřední ohrožení člověka zvířetem. Nikdo však nesmí zvíře usmrtit bez důvodu. Důvod k usmrcení z hlediska regulace populace může obec případně použít až po zákonem stanovených šesti měsících, kdy obci připadne zvíře do vlastnictví.

Nutná pomoc v době rozpočtových škrtů

S nadcházející politikou škrtů v rozpočtech může přijít doba, kdy se města a obce budou snažit razantně šetřit na všech stranách. A opuštěná zvířata jsou velmi snadný terč. Jak vyplývá ze současné legislativy, může město nebo obec po uplynutí ochranné lhůty v trvání šesti měsíců přistoupit k usmrcení zvířete na základě zákonem stanovených důvodů. Je nasnadě, že opuštěná zvířata potřebují naši pomoc. Stejně tak i zařízení – útulky, která o tato zvířata pečují, potřebují jakoukoliv pomoc individuálních i firemních dárců. Kromě finanční pomoci lze přispět i jinou formou, například zapojením se do projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“.

Pomozte naplnit misky v útulcích

Společnost MARS CZECH s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat vloni společně zahájily projekt na zlepšení situace psů a koček v útulcích s názvem „Pomozte naplnit misky v útulcích“. Světový den zvířat (WAD) je symbolickým emblémem celého projektu. Cílem projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ je konkrétní pomoc zvířatům ve formě krmiva značek Pedigree® a Whiskas®, veřejná osvěta problematiky útulkových zvířat, nasměrování široké veřejnosti k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a její zapojení do projektu.

Plné misky 2009

V minulém roce se do projektu veřejnost zapojila koupí kteréhokoliv produktu Whiskas® a Pedigree® v období od 10.8. – 31.10. 2009. Díky tomu se podařilo získat desítky tun suchého krmiva a naplnit 111 729 kočičích misek krmivem Whiskas® a 121 071 misek psů krmivem Pedigree®. Pomoc ve formě darovaného krmiva pokryla kompletní šestiměsíční stravovací nároky psů a koček v 18 vybraných útulcích v ČR. Seznam útulků, které v rámci projektu WAD dostaly krmivo, najdete na www.naplntemisky.cz.

Letošní misky čekají

V návaznosti na loňský úspěch projektu se společnost MARS CZECH s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat rozhodly v tomto projektu pokračovat i v letošním roce. Útulky mají možnost získat krmivo, když se zúčastní dotazníkového průzkumu organizovaného Nadací na ochranu zvířat. Informace z dotazníkového průzkumu (kapacita útulků a její vytížení, počty přijatých a vydaných zvířat, podmínky a postup při příjmu a výdeji zvířat, evidence, kvalita a rozsah péče o zvířata, finanční a materiální zabezpečení útulků) vyhodnotí nezávislá výběrová komise a podle toho vybere příjemce daru. Krmivo bude rozděleno dle potřeby jednotlivých útulků, jejich kapacity a počtu zvířat v nich umístěných.

Více informací o projektu naleznete na www.naplntemisky.cz 

Nadace na ochranu zvířat

Je nevládní nezisková organizace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu (Animal Welfare). Posláním je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře - životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Nadace své poslání naplňuje podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám a vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany.

Činnosti naplňující nadační poslání:

  • grantová činnost a veřejná sbírka - podpora projektů odpovídajících nadačním cílům a prioritám; přerozdělování finančních prostředků útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým organizacím působícím v ochraně zvířat
  • osvětová a vzdělávací činnost - pořádání akcí, setkání, besed, seminářů a konferencí; provozování informačních stránek, vydávání a šíření tiskových a informačních materiálů; realizace kampaní, petičních akcí a projektů zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní produkci; oslovování veřejnosti a šíření problematiky ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích
  • poradenská činnost - poskytování poradenských služeb pro širokou veřejnost; pomoc při řešení konkrétních případů a aktivní vyhledávání závažných případů týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitorování podmínek chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat
  • legislativní činnost - trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorba legislativních návrhů nových zákonů a směrnic a návrhů úprav již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv
  • spolupráce / networking - spolupráce s domácími a zahraničními ochranářskými organizacemi 

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat najdete na www.ochranazvirat.cz  

Mgr. Eva Hodek

ředitelka Nadace na ochranu zvířat