Clean Kill 450ml

450ml x 1ks Skladem 5 ks 412 Kč
+
Historie ceny

Katalog: 1005240

Clean Kill je vylepšená verze oblíbeného Bio Killu. CLEAN KILL je kontaktní insekticidní postřikový přípravek na hubení veškerého lezoucího i létajícího hmyzu s okamžitým a dlouhodobým účinkem. Působí okamžitě, bezpečně a po dobu až 9 týdnů.

Charakteristika přípravku Clean Kill:

  • Rychlý smrtící účinek - na hmyz působí okamžitě.
  • Dlouhotrvající účinnost - na hmyz působí až 9 týdnů díky patentovanému systému mikrokapsulace.
  • Bezpečnější než Bio Kill - Inovativní receptura snižuje riziko intoxikace pro savce - přípravek je selektivně toxický (více pro hmyz a minimálně pro savce).

Určen pro  domácnost, zdravotnická zařízení, potravinářské provozovny nebo společenská zařízení.

Spray Clean kill je účinný proti: proti švábům, rusům, mouchám, komárům, štěnicím, blechám, molům šatním, mravencům, vosám, rybenkám, pavoukům, roztočům, pisivkám a dalším škůdcům potravin a tkanin.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

 

Návodk použití :

  • Nádobku s CLEAN KILL® micro-fast před použitím minimálně 15 sekund protřepejte.
  • Před prvním použitím sprej nejdříve nastříkejte na malou plochu povrchu používané látky, abyste se ujistili o barevné stálosti a vyloučili tvorbu skvrn. Držte sprej ve vzdálenosti 30 cm od povrchu a rozprašujte, dokud nebude mírně vlhký. Zabraňte kontaminaci potravin a pitné vody. Při aplikaci zakryjte povrchy pro přípravu pokrmů a nádobí. Před postřikem zakryjte akvária a ptačí klece. Nepoužívejte jako osvěžovač vzduchu. Nepoužívejte při dešti a obsah nevylévejte do kanalizace nebo vodního prostředí. Přípravek má neutrální zápach, snadno se smývá, je nehořlavý, neoxidující a nevýbušný, bez hnacích plynů. Biologicky rozložitelný.
  • Doporučené dávkování:
  • Použijte 50 ml/m2 přípravku pro ošetření neporézních povrchů.
  • Použijte 100 ml/m2 přípravku pro ošetření porézních povrchů.

Biokill je nebezpečný pro kočky

Přípravek není určen k aplikaci na domácí zvířata.
Zamezte možnému styku koček s přípravkem, je pro ně toxický.

Proti švábům a rusům – se aplikuje ve formě pásů do rohu místností, na rámy dveří a oken, do okolí odpadových košů, umyvadel, kanalizačních odpadů, rozvodů tepla a teplé vody.

Proti mouchám a komárům – se aplikuje na místa, kam usedají, tj. rámy oken, stropy, okolí lustrů apod.
 Proti blechám – aplikace probíhá celoplošným ošetřením podlahy, koberce, místa odpočinku domácích zvířat.
 Proti mravencům - pro likvidaci mravenců nastříkejte na dveře, kolem okenních rámů, štěrbin, a místa přítoku a odtoku vody nebo jiné vstupní prostory.
 Proti vším - při hubení vší vyluxujte prostor, vyperte lůžkoviny a poté nastříkejte přípravkem lůžko nebo rám postele ze vzdálenosti 20 až 25 cm. Před použitím nechte ošetřené povrchy důkladně oschnout. Není určen pro použití u lidí.

 

Skladování: 36 měsíců při skladování při pokojové teplotě.

Chraňte před mrazem.

Chraňte životní prostředí – recyklovatelná PET láhev

Při skladování v původním obalu při pokojové teplotě zůstává přípravek CLEAN KILL® micro-fast stabilní po dobu nejméně 3 let. Uživatel tohoto přípravku odpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným použitím. Nádoba musí být zlikvidována až po úplném vyprázdnění a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Neprodávejte nevyužitý přípravek. Nepoužívejte nádobu opakovaně.

Účinné látky:1R-trans Phenothrin (CAS č. 26046-85-5) 1,0 g/l (0,10 %) a Pralethrin (CAS č. 23031-36-9) 0,1 g/l (0,01 %)

Balení: 450 ml – v polyetylenové bílé láhvi s mechanickým rozprašovačem

První pomoc:

V případě zasažení očí mějte zasažené oko otevřené a pomalu a jemně oplachujte vodou po dobu 15–20 minut. Nosíte-li kontaktní čočky, po 5 minutách oplachování je vyjměte a pokračujte v oplachování oka. Pro další rady ohledně ošetření zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě zasažení kůže nebo oděvu kontaminovaný oděv sundejte. Opláchněte kůži velkým množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě požití okamžitě zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko, kde zjistíte další postup. Nevyvolávejte zvracení, pokud vám to nenařídí toxikologické centrum nebo lékař. Nepodávejte postižené osobě žádnou tekutinu. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si prosím přečtěte pozorně instrukce. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Skladujte mimo potraviny. Při aplikaci nepijte a nejezte a po použití si řádně umyjte ruce vodou. Nevdechujte sprejovou mlhu a vyhýbejte se kontaktu s pokožkou. Toxický pro ryby a včely. Škodlivý pro vodní organismy a vodní prostředí i dlouhodobě. Nevypouštějte do kanalizace a odpadních vod.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

 

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.