11.08.10 Aktuality

Vztah Čechů ke zvířatům vyjádřený v číslech

Ochrana zvířat vychází ze skutečnosti, že zvířata jsou bytosti, které si zaslouží důstojný život a ohleduplné zacházení. Právě otázkám zaměřeným na oblast jejich ochrany byl věnovaný reprezentativní výzkum společnosti STEM/MARK a.s. z května roku 2010. Cílem projektu bylo zmapovat názory české populace týkající se zejména péče o útulková zvířata.

Jak vnímáme ochranu zvířat?
Téměř všichni respondenti napříč jednotlivými demografickými kategoriemi souhlasí s tím, že ochrana zvířat je potřebná a důležitá. Významně častěji tento názor zastávají ženy a také lidé, kteří vlastní psa nebo kočku (dále jen majitelé zvířat). Pouze 6 % osob se kloní k opaku a ochranu zvířat za potřebnou a důležitou nepovažuje. Ze všech dotazovaných jedinců zaregistrovalo 16 % dotázaných ve svém okolí zvíře, o které není dobře postaráno. Majitelé zvířat jsou k dané problematice nejspíše citlivější, neboť je mezi nimi více těch, kteří tuto skutečnost zaznamenali (19 %). Naopak většina populace (84 %) žádnou negativní zkušenost se špatnou péčí o zvířata ve svém okolí nemá.

Pejskaři, kočkaři a ti ostatní
Ukázalo se, že lepší vztah k ochraně zvířat mají majitelé zvířat. Kolik jich v ČR je? Psa nebo kočku má doma více než polovina (52%) českých domácností. Ve 29 % domácnostech Češi chovají psa, v 11 % domovů kočku a ve 13 % psa i kočku. Zbývající domácnosti (48 %) neobývá pes ani kočka. Majitelů zvířat je obecně více v menších obcích do 4.999 obyvatel, ale ryzích „pejskařů“ nebo naopak „kočkařů“ je srovnatelné množství také ve městech nad 100.000 obyvatel. „Pejskařů“ je nejvíce v Plzeňském a Zlínském kraji, „příznivců koček“ je nejvíce v Praze. Psa i kočku nejčastěji vlastní lidé žijící ve Středočeském regionu.

Je péče o útulková zvířata dostatečná?
Téměř dvě třetiny dotázaných (37 %) se domnívají, že o opuštěná zvířata (psy a kočky) je v útulcích dobře postaráno. Obdobné množství (38 %) osob situaci na území ČR nezná a tudíž není schopno ji kvalifikovaně zhodnotit. Čtvrtina dalších (25 %) pociťuje péči jako nedostatečnou. Péči o zvířata v útulcích nejkritičtěji hodnotí respondenti z řad majitelů zvířat (32 %).

Znalost a návštěvnost útulků pro psy a kočky
Téměř tři pětiny osob (59 %) znají ve svém okolí nějaký útulek pro zvířata, častěji se jedná o obyvatele měst o velikosti 20.000 – 99.999 obyvatel. Jedna pětina (20 %) z celkového počtu dotazovaných již někdy v minulosti útulek navštívila. Mezi návštěvníky útulků převažují majitelé zvířat a obyvatelé středně velkých obcí. V rámci regionů byla nejvyšší návštěvnost útulků zaznamenaná v Libereckém kraji (42 %), obecné povědomí o útulcích v krajích Ústeckém a Zlínském. Naopak nejnižší znalost byla zjištěna v krajích Jihočeském a Jihomoravském. Neznalost útulků v blízkosti svého bydliště uvedlo 41 % dotázaných.

Kdo a jak nejvíce pomáhá?
Více než třetina dotázaných (36 %) již někdy zvířecímu útulku pomohla. Jde častěji o ženy, majitele zvířat a vysokoškolsky vzdělané občany. Z konkrétních forem pomoci se jednalo především o zakoupení krmiv Pedigree® nebo Whiskas® v rámci akce Pomozte naplnit misky v útulcích (11 %) . Respondenti pomohli útulkům a jejich svěřencům také finančním (10 %) či materiálním darem (8 %). Dvě procenta dotázaných uvedla, že poskytnutá pomoc spočívala ve venčení útulkových psů, jedno procento pomohlo dobročinnou prací.

Spojit vlastní zdraví s možností pomoci zvířatům
Více než čtvrtina osob (28 %), častěji pak ženy (34 %) a majitelé zvířat (35 %), by měla zájem o venčení psů z útulku s přihlédnutím ke skutečnosti, že je to pro ně zdravé. Téměř tři čtvrtiny ostatních (72 %) tato aktivita neláká. Z regionálního pohledu se nejvíce zájemců o tuto činnost nachází v krajích Královehradeckém (43 %) a Středočeském (38 %), naopak nejméně příznivců žije v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském.

Vlastní průzkum a respondenti
Průzkumu se zúčastnilo 957 osob starších 15 let vybraných metodou kvótního výběru. Kvótní výběr napodobuje ve struktuře dotazovaného vzorku známé vlastnosti a percentuální složení populace (věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, kraj). Dotazování proběhlo formou osobních rozhovorů realizovaných přes počítač.

RNDr. Barbora Večerková