16.06.16 Život s kočkou

Chovatelská stanice

Přemýšlíte, že si založíte chovatelskou stanici? Možná vás bude zajímat pár formalit...

Jaká je definice chovatelské stanice?

Chovatelská stanice (CHS) je chráněné jmenné označení, které je přiznávané chovateli koček organizovanému v Českém svazu chovatelů (ČSCH). Opravňuje ho k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy.

Kdo se může stát jejím majitelem?

Řádný člen ČSCH starší 18 let, mladý chovatel po dosažení 15 let jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, člena ČSCH. Chovatelská stanice je osobním vlastnictvím chovatele a stejný název nesmí být v rámci FIFe v ochranné době užíván jiným chovatelem. Právo užívat chráněný název CHS nastává okamžikem zapsání do mezinárodní knihy chovatelských stanic FIFe. Chovatel má právo vlastnit pouze jednu CHS a její název je neměnný.

Jak o ni lze požádat a jak je to s názvem?

O přiznání chráněného názvu CHS chovatel požádá plemennou knihu s dostatečným předstihem před uskutečněním prvního odchovu. Na formuláři uvede 6 návrhů možných názvů CHS v požadovaném pořadí. Název nesmí být delší než 15 znaků včetně mezer mimo kódu CZ, nesmí obsahovat EMS kód (systém, který umí jednoznačně označit každé plemeno kočky, její barvu či kresbu se nazývá Easy Mind Systém - zkráceně EMS. První část EMS tvoří kód plemene, jsou to vždy tři písmena) nebo jakoukoliv jinou zkratku plemene, jméno plemene nebo výraz pro chovatelskou stanici v jakémkoliv jazyce. Plemenná kniha zprostředkuje za příslušný poplatek registraci CHS pod jedním z navržených názvů v sekretariátu FIFe. Chovateli vystaví písemné osvědčení a přidělí evidenční číslo. Dodatečná oprava nebo změna již provedené registrace není přípustná, s výjimkou nápravy technické chyby (zaviněné orgánem FIFe nebo ČSCH). Celý název CHS je chovatel povinen uvádět u všech svých odchovů. Zanikla-li CHS, může být stejný název v ČSCH znovu přiznán nejdříve po 20 letech.

Zdroj: Sdružení chovatelů koček v České republice, www.schk.cz