29.01.11 Zdraví a nemoci

Co dělat při otravě psa?

Může se to stát i vašemu mazlíčkovi, proto je lepší být připraven a vědět, co v krizové situaci dělat…

V případě otravy psa vždy kontaktujte svého (nebo nejblíže dostupného) veterinárního lékaře. Poradí vám, jaké můžete sami provést opatření před odjezdem na veterinu a zároveň díky telefonátu bude veterinář připraven na váš příjezd.  V mobilním telefonu proto mějte uložen jeho kontakt, případně telefonní číslo na veterinární kliniku, která má nonstop službu s možností okamžité hospitalizace. Zajistěte jakýkoliv materiál, který by mohl napomoci při diagnostice otravy (u chemických přípravků – obal, etiketu; u léků – nejlépe celé balení se zbytkem léků i krabičku s příbalovým letákem; vzorek rostliny – v případě stromu nebo keře celou větvičku s listy, pokud je to možné tak i s květy nebo plody, nebo případně celou rostlinu; vzorek zvratků či průjmovité stolice, jestliže má již zvíře zdravotní potíže.)

Při rozhovoru s veterinářem uveďte, jaké má pes příznaky, kdy se objevily a jaká opatření již byla provedena. Pokud to víte, sdělte jaká látka je příčinou otravy. Nezapomeňte uvést zda zvíře trpí nějakou chronickou nebo akutní nemocí a zda užívá nějaké léky. 

Potřebné vybavení pro první pomoc:

- dostatek vody

- přikrývky (proti prochladnutí)

- lékárnička (měla by obsahovat především nůžky, pinzetu, teploměr, chirurgické rukavice, injekční stříkačku, peroxid vodíku, živočišné uhlí, sterilní obvazy atd.)

První pomoc podle typu toxické látky:

Při nadýchání žíravinou (platí pro látky, které vyvolávají otok plic)

Rychle dopravte postižené zvíře na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach tlamy, případně čenichu vodou, zajistěte postižené zvíře proti prochladnutí a okamžitě ho transportujte k veterinárnímu lékaři!

Při zasažení očí žíravinou

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím).  V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko, zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

Při styku žíraviny s kůží

Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Zvíře přikryjte, aby neprochladlo, podle závažnosti situace a rozsahu poškození zajistěte lékařské ošetření.

Při požití žíraviny

Nikdy nevyvolávejte zvracení, protože hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu (protržení jícnu i žaludku)! Okamžitě vypláchněte tlamu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody (Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic.). K pití se postižené zvíře nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v tlamě nebo v krku. Sami nepodávejte živočišné uhlí! (začernění způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek). Nepodávejte žádné jídlo. Pokud je postižené zvíře v bezvědomí, nebo má-li křeče, nepodávejte ani vodu. Okamžitě zvíře transportuje k veterinárnímu lékaři!

Při požití toxických látek

Neprodleně volejte veterinárního lékaře a na základě jeho doporučení vyvolejte zvracení.

Vyvolání zvracení: Lze provést jen u zvířete, které je při vědomí a nemá křeče, a to do 1 hodiny po požití. Zvracení nevyvolávejte, pokud se jedná o lepidla nebo látky vytvářející pěnu.

Pro vyvolání zvracení dejte vypít asi 0,5-2 dl (podle velikosti zvířete) nejlépe vlažné vody s několika kapkami tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 2-5 tabletám (dle velikosti zvířete). Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do trávicího traktu. Dále je k vyvolání zvracení možno podat vlažnou slanou vodu nebo 3 % roztok peroxidu vodíku.

Po požití toxických nebo vysoce toxických látek bezprostředně po vyzvracení nebo do 5 minut P (co nejdříve, pokud je zvíře při vědomí a může polykat) podejte cca 5-20 (podle velikosti zvířete) rozdrcených tablet živočišného uhlí rozmíchaných ve vodě –  nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat! Ihned zavezte psa na veterinu!

Více informací hledejte na www.vettox.cz

Zrdoj: Vettox - Veterinární toxikologická databáze